Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

 

Smluvní podmínky pro pořádání rekvalifikačních a doplňkových kurzů a zkoušek profesní kvalifikace

Smluvní podmínky jsou uvedené na internetových stránkách www.rekvalifikace.top a nebo  na http://icentrum.iap.cz

I. Smluvní strany 

Smluvními stranami jsou: 

 1. provozovatel:  Ivana Košařová  Vrátkov 117 . 282 01 Vrátkov IČO: 48699853

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku: Č.j.:1973/OŽÚ/Z/17/07/S

Městský úřad Český Brod, obecní živnostenský úřad Husovo nám. 70 282 01 Český Brod

kontakt: e mail : info@rekvalifikace.top   tel.: +420 604695450

bankovní spojení: 3978730504/0600 Money Bank

      2. objednatel (osoba přihlášená na kurz, od zahájení kurzu- účastník kurzu)

 

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek z profesní kvalifikace ve vybraných oborech.
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu  osob na kurz a na základě úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách https://www.rekvalifikace.top  
 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému nebo osobně přímo ve školícím středisku) souhlasí objednatel s uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku.
 6. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 2 osoby.

III. Vznik smlouvy

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) na internetových stránkách: https://www.rekvalifikace.top/obchod nebo na  http://icentrum.iap.cz nebovyplněním objednávky přímo v provozovně na adrese Pod Dálnicí 473/4 Praha 4 – Michle po telefonické domluvě na 604695450
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem na email automatickým systémem provozovatele. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného.
 3. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.
 4. Úhradou a vyplněním přihlášky na kurz objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkch: https://www.rekvalifikace.top nebo na  http://icentrum.iap.cz

IV. Cena - kurzovné

 1. Cena kurzu   je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na internetových stránkách https://www.rekvalifikace.top  nebo na  http://icentrum.iap.cz, platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s úřadem práce bude kurzovné hrazeno úřadem práce.
 4. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele, nebo přes platební bránu platební kartou, převodem nebo přes PayPal po vyplnění objednávky na https://www.rekvalifikace.top/obchod  , v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. Přihlášku je možné vyplnit i na http://icentrum.iap.cz a kurzovné uhradit převodem na účet 3978730504/0600 .
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného.
 8. Kurzovné je splatná nejpozději 5 dní po vyplnění přihlášky. V případě, že přihlášku vyplní v době kratší, než 6 dnů do zahájení kurzu musí úhrada být provedena před započetím kurzu.
 9. Výjimku lze domluvit pouze osobně a to telefonicky na čísle +420 604695450.

V. Dárkový poukaz

 1. Dárkový poukaz může být vystaven na libovolný kurz z nabídky dodavatele. Dárkový poukaz může být objednán jako univerzální -bez určení termínu nástupu do vybraného kurzu.
 2. Platnost dárkového poukazu trvá do doby uvedené na poukazu.
 3. Uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zanikají práva příjemce služby i původního objednatele na účast na kurzu a související plnění ze strany provozovatele. V souvislosti s uplynutím doby platnosti dárkového poukazu nemá zákazník ani příjemce služby zejména nárok na využití služeb, jakož i nárok na vrácení zaplacené ceny služby.
 4. Dárkový poukaz objednáte po telefonické domluvě na 604695450 přímo v provozovně dodavatele nebo na e-mailové adrese info@rekvalifikace.top .

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Účast na kurzu pod vlivem drog nebo omamných látek je na kurzu provozovatele zakázána.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 6. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 7. Účastník kurzu je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu musí si ho objednavatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.
 8. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 9. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 10. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu, uvedeného na stránkách https://www.rekvalifikace.top nebo na   http://icentrum.iap.cz a poskytnout objednatelům kurzu  pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak.  Po ukončení kurzu vystavit  a předat absolventům kurzů certifikáty, nebo osvědčení o účasti v kurzu, v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
 11. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 12. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 15 minut před zahájením kurzu.
 13. Výuka denních kurzů probíhá od pondělí do pátku od 8°° hodin není-li při nástupu do kurzu oznámeno jinak. Neprobíhá ve dnech státních svátků, vánočních prázdnin a o Velikonočním pondělí, případně v dalších dnech uvedených při nástupu do kurzu.
 14. Výuka víkendových kurzů probíhá v sobotu a v neděli od 8°° hodin není-li při nástupu do kurzu oznámeno jinak.
 15. Výuka rekvalifikačních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství.
 16. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.

VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  1. kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).
 2. V případě, že ze strany dodavatele kurzu dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu, je dodavatel povinen objednavateli nabídnout nový termín nebo  navrátit plnou částku kurzovného. O tomto je objednatel kurzu informován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu, na který se poplatek zasílá obratem zpět.
 3. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději měsíc před termínem konání kurzu, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, a to písemně, nebo odesláním e-mailu na adresu  info@rekvalifikace.top
 4. V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele kurzu účtuje dodavatel následující poplatky:        stornování v termínu delším než 30 dní před zahájením kurzu: 10 % z ceny kurzu   stornování v termínu 20-29 dní před zahájením kurzu: 25 % z ceny kurzu         stornování v termínu 10-19 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu        stornování v termínu pod 10 dní před zahájením kurzu: 100 % z ceny kurzu.
 5.  Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 6. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se cena kompenzuje (převede se na nového objednatele).
 7. Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy a nezruší účast na kurzu podle této části VII. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 8. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

 

VIII. Reklamace

 1. V případě, že má účastník kurzu jakékoliv dotazy, výhrady ohledně plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele osobně a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele ohled.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.
 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním a odesláním přihlášky na vybraný kurz objednavatel, či příjemce služby uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas se zpracováním údajů, uvedených v přihlášce za účelem zařazení do databáze klientů a zasílání informací o nabídkách provozovatele po dobu trvání podnikání provozovatele.
 2. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytnuté údaje nebudou zpracován prostřednictvím třetích osob s vyjímkou Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví kam musí zasílat údaje o absolventech kurzu. Bez zaslání těchto údajů nelze však vystavit platné certifikáty o absolvování zkoušek. Souhlas je udělen na dobu do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na info@rekvalifikace.top, nebo telefonicky na tel. 604695450

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.
 3. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 4. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 6. Provozovatel je oprávněn podle vlastního uvážení doplňovat a aktualizovat tyto Smluvní podmínky pro pořádání kurzů. O takovéto změně provozovatel informuje druhou smluvní stranu nejpozději 10 dnů před účinností změn. Druhá smluvní strana může do 10 dnů ode dne oznámení těchto změn vyjádřit nesouhlas se změnou smluvních podmínek, v opačném případě se doplněné či aktualizované Smluvní podmínky pro pořádání kurzů aplikují na smluvní vztah mezi smluvními stranami. V případě nesouhlasu se změnou smluvních podmínek pro pořádání kurzů je druhá smluvní strana oprávněna do 10 dnů ode dne oznámení změn od smlouvy odstoupit.
 7. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ivana Košařová se sídlem Vrátkov 117 28201 Vrátkov jsou platné ode dne 1. 9. 2017. Jakékoli změny těchto obchodních podmínek budou prováděny pouze v písemné formě.
 8. V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele.